• Company: 106-7 chunnan road, chunxi town, gaochun, nanjing, jiangsu, china
  • Post: 816, No.99 Zhongshan Road, Nanjing, China 210005
  • Contact Person: Anna
  • Tel: +86-25-83719363
  • Fax: +86-25-84214930
  • Email: 101@energycochem.com
Product Name CAS No.
Oxadiazon 19666-30-9
Metaldehyde 6%GR 108-62-3
Terbuthylazine 5915-41-3
Diuron 330-54-1
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid 3113-71-1
 
Back